بهترین بنده خدا

 • بهترین بنده خدا
 • معرفی بهترین بنده خدا
  معرفی بهترین بنده خدا ای بندگان خدا! همانا بهترین و محبوب ترین بنده نزد خدا، بنده ای است که خدا او را در پیکار با نفس یاری داده است، آن کس که جامه زیرین او اندوه، و لباس رویین او ترس از خداست، چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسائل لازم برای او فراهم آمده و دوری ها و دشواری ها را بر خود نزدیک و آسان ساخته است
  قرآن بهترین بنده خدا را معرفی می کند !!
  nbsp;قرآن بهترین بنده خدا را معرفی می کند
  شاکرترین بنده خدا
  قرآن کریم در موارد متعدد، از خداوند به عنوان شکور و شاکر یاد کرده است، از جمله: «و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم؛ کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند، خداوند (در برابر عمل او) شکرگزار و داناست»(بقره/158
  بنده حقیقی خدا کیست؟
  بنده حقیقی خدا کیست
  تجارت خدا برای بنده اش!
  خداوند جز خیر و نیکی برای بنده اش نمی خواهد چگونه است که خداوندی که متصف به صفت رحمان و رحیم و عین رحمانیت و رحیمیت است، در حق بنده خویش که که در هر آن و هر لحظه همراه و یاور اوست شر و بدی را خواهد؟ او خود روزی بنده اش را تضمین کرده و خود روزی را به دست او می رساند و این بنده است که با اندک مشکلی صبر را از دست داده و از کوره به در می ورد و تمام خوبی هایی که خدا در حقش داشته را به فراموشی می سپارد، با این حال باز این خداوند است که مهربانی می کند
  فقط بنده خدا باش
  nbsp;در خاتمه تماس تلفنی از ایشان خواستم که با جمله ای رهنمودی به بنده حقیر داده و  بنده را نصیحت نمایند که ایشان  با طمانینه خاصی  به زبان آذری فقط به ذکر این جمله اکتفا کردند که :« الله بنده سی اول» یعنی فقط بنده خدا باش
  ولايت خدا يا بنده گي شيطان ؟
  ولایت خدا یا بنده گی شیطان
  ویژگی های بنده واقعی خدا

  ارث بنده مؤمن برای خدا!

  2بال برای بنده خدا شدن
  فرمودند: بله، اما باز هم در درونش شر هست و برای همین است که اولیاء خدا دائم می‌ترسند

  بهترین بنده خدا

جالب