طویل ترن صف

 • طویل ترن صف
 • بحر طویل

  تونلهای طویل گذرگاه
  تونلهای طویل و عریض گذرگاه "رفح" مرکز مبادلات تجاری شده است
  بحر طویل سقای لب تشنگان
  بحر طويل وصاف بيدگلي در مدح حضرت عباس ابن علي (ع )  مي کند از دل وجان ورد زبان غمزده وصاف حزين، وصف مهين، يکه سوار فرس شيردلي، فارس ميدان يلي، زاده سلطان ولي حضرت عباس علي، ماه بني هاشم و سقاي شهيدان ز وفا صفدر ميدان بلا ، مير و سپهدار و علمدار برادر ، که شه تشنه لبان را همه جا يار و ظهير است و به هر کار مشير است و گه بزم وزير است و گه رزم چو شير است و به رخسار منير است و به  پيکار دلير است ، زهي قدرت بازو و خهي قدرت نيرو که به پيکار عدو چون فرس عزم برون تاخت و چون بال برافراخت و شمشير همي آخت ز سهم غضبش شير فلک زهره خود باخت، ز هول سخطش گاو زمين ناف بينداخت، دليري که اگر روي زمين يکسره لشکر شود و پشت به هم در دهد و بهر جدالش بستيزند و به پيکار بخيزند ، به يک حمله او جمله گريزند و زيک نعره او زهره بريزند
  غم سلطان کربلا(بحر طویل)
  غم سلطان کربلا(بحر طویل)بارد چه؟خون !زكه؟ دیده،چه سان؟روز و شب!چرا؟از غم،كدام غم؟غم سلطان كربلا!نامش چه بد؟حسین!ز نسل كه؟از على!مامش كه بود؟فاطمه!جدش كه؟مصطفى‏چون شد؟شهید شد!به كجا؟دشت ماریهكى؟عاشر محرم!پنهان؟نه،بر ملاشب كشته شد؟نه،روز،چه هنگام؟وقت ظهرشد از گلو بریده سرش؟نى،نى،از قفا!سیراب كشته شد؟نه!كسى آبش نداد؟داد!كه؟شمر،از چه چشمه!از سر چشمه فنا!مظلوم شد شهید؟بلى!جرم داشت؟نه!كارش چه بد؟هدایت!یارش كه بد؟خدااین ظلم را كه كرد؟یزید!این یزید كیست؟زاولاد هند،از چه كس؟از نطفه زناخود كرد این عمل؟نه،فرستاد نامه‏اىنزد كه؟نزد زاده مرجانه دغاابن زیاد،زاده مرجانه بد؟نعماز گفته یزید تخلف نمود؟ لا!این نابكار كشت‏حسین را به دست‏خویش؟نه،او روانه كرد سپه سوى كربلامیر سپه كه بد؟عمر سعد!او بریدحلق عزیز فاطمه؟نه،شمر بى‏حیاخنجر برید حنجر او را نكرد شرم؟كرد،از چه پس برید؟نپذیرفت از او قضابهر چه؟بهر آنكه شود خلق را شفیعشرط شفاعتش چه بود؟نوحه و بكاكس كشته شد هم از پسرانش؟بلى،دو تندیگر كه؟نه برادر!دیگر كه؟اقربادیگر پسر نداشت؟چرا داشت،آن كه بود؟سجاد!چون بد او؟به غم و رنج،مبتلاماند او به كربلاى پدر؟نى،به شام رفتبا عز و احتشام؟نه،با ذلت و عنا!تنها؟نه با زنان حرم،نامشان چه بود؟زینب،سكینه،فاطمه،كلثوم بینوابر تن لباس داشت؟بلى،گرد روزگاربر سر عمامه داشت؟بلى،چوب اشقیابیمار بد؟بلى!چه دوا داشت؟اشك چشمبعد از دوا غذاش چه بد؟خون دل غذاكس بود همدمش؟بلى اطفال بى‏پدردیگر كه بود؟تب،كه نمى‏گشت از او جدااز زینت زنان چه به جا مانده بد؟دو چیزطوق ستم به گردن و خلخال غم به پا!گبر این ستم كند؟نه!یهود و مجوس؟نههندو؟نه!بت پرست؟نه!فریاد از این جفا«قاآنى‏»است قایل این شعرها؟بلىخواهد چه؟رحمت
  بحر طویل یک شاعر برای یک مداح
  به نمونه زیر توجه کنید:شب اول برای روضه رفتم اذن از مادر گرفتم/با غم و مهر حسین دستور تا آخر گرفتم/چون که رخصت داد مادر/ سبقت از عود و گلاب و نافه و عنبر گرفتم/ آمدم در روضه با احساس، حس پنج گانه/صادقانه/بی کرانه/شاعرانه/عاقلانه/عاشقانه/پس برای روضه های سخت آن طوری که دیدن جایگاه ویژه ای دارد/ برای روضه مادر شنیدن جایگاه ویژه ای دارد/برای روضه غیرت ولیکن چشم و گوشم را گرفتم تا نفهمم درد یعنی چه؟/گرفتم گوش را تا نشنوم طعم صدای خوردن سیلی به روی زن،/کنار مرد یعنی چه؟برای روضه غیرت برای خاطر مولا برای درک آقایم/فقط با حس بوییدن به متن روضه می آیم/همین که بو کشیدم آمد از شش سمت بوی یاس/ ولی در عطر این گل طعم پررنگ کبودی نیز شد احساس/به جز بوی کبود یاس بوی عود هم آمد/ مشامم سوخت زیرا بر مشامم بوی داغ دود هم آمد/چنان که حرف تیز میخ را در اصل گوش چوب می فهمد/کسی که خورده سیلی بوی خون را خوب می فهمد
  بحر طویل حمید رضا برقه ای
  بحر طویل حمید رضا برقه ایبنام عشق«این  صدای  تپش  قلبم  نیستدرحسینهء دل سینه زنی ست«»و این بحر طویل است
  ترن هوایی
  ترن هوایی
  وویتسک در ترن
  در «وویتسک»، بوشنر، فرنتس وویتسک، یک سرباز تهی‌دست، شخصیت اصلی درام است که با زنی به نام ماری زندگی مشترکی دارد
  ترن هوایی_جلسه چهارم
  در سال ۱۹۹۲، اولین ترن هوایی وارونه با موفقیت افتتاح شد و اکنون ترن های هوایی متعددی وجود دارن که از بالا به ریل متصل است و پای سرنشینان در پایین آزاد است
  ترن‌هاي مَگلِو
  ترن‌های مَگلِو

  طویل ترن صف

جالب